پمپ وکائل(طبقاتی) پمپیران 32

  • مشخصات
  • نظرات


پمپ  وکائل(طبقاتی) پمپیران تیپ 32 با موتور 1500 دور

پمپ  وکائل(طبقاتی) پمپیران تیپ 32 با موتور 3000دور

الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران درجه حرارت سیال با آببند گرافیت: 10- تا 110 درجه سانتی گراد
                                                                             با آببند مکانیکی: 10- تا 140 درجه سانتی گراد

*دانلود-کاتالوگ-الکتروپمپ-وکائل(طبقاتی)-پمپیران تیپ 32
درحال بارگزاری