کاتالوگ محصولات پنتاکس


دانلود قسمت اول محصولات پنتاکس
دانلود قسمت دوم محصولات پنتاکس
دانلود قسمت سوم محصولات پنتاکس
دانلود قسمت چهارم محصولات پنتاکس
دانلود قسمت پنجم محصولات پنتاکس
دانلود قسمت ششم محصولات پنتاکس
دانلود قسمت هفتم محصولات پنتاکس

قسمت اول شامل الکتروپمپهای تیپ:CAM-JMC-INOX-CAB-AP-PM-CP-MD-MB-MPX-DP-DX-DG-DH

قسمت دوم شامل الکتروپمپهای تیپ:CM-CR-CH-CS-CB


قسمت سوم شامل الکتروپمپهای تیپ:CM normalizzate-CA/CAT-CAX/CATX-4CA/4CAT-4CAX/4CATX-MS

قسمت چهارم شامل الکتروپمپهای تیپ:DV-DV4-DM-DM4-DC-DTR

قسمت پنجم شامل الکتروپمپهای تیپ:4S-4S.A-6S-5PES-4PS-3S-MPE-MFR

قسمت ششم و هفتم شامل بوستر پمپهای پنتاکس

درحال بارگزاری