پمپ های سانترفیوژ بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ BCH (6)

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ BCM (12)

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ BCS (9)