پمپ های سانترفیوژ ابارا

پمپ سانترفیوژ ابارا 2CD (12)

پمپ سانترفیوژ ابارا 2CDX (17)