پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-125

  • مشخصات
  • نظرات


پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-125 با موتور 1500 دور

پمپ گریز از مرکز پمپیران 200-125 با موتور 3000 دور

الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران درجه حرارت سیال با آببند گرافیت: 50- تا 110 درجه سانتی گراد
                                                                             با آببند مکانیکی: 50- تا 140 درجه سانتی گراد

*دانلود-کاتالوگ-الکتروپمپ-گریز از مرکز-پمپیران 200-125
درحال بارگزاری