ساعات کاری فروشگاه در طول هفته :

روزهای شنبه تا چهارشنبه : روزهای پنجشنبه :

13:00 - 8:00 13:30 - 8:00

19:30 - 15:00

آدرس فروشگاه :

اصفهان ، خیابان بزرگمهر، بعداز خیابان آراسته ،کوچه 54 (سرو)

شماره تماس فروشگاه: 

031-3520

موقیعیت فروشگاه هشت بهشت