نمایش دادن همه 12 نتیجه

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ BCM

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۱۰/۳

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱۰

ارتفاع(متر)

۳۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۵۷

سایز (اینچ)

۳

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM 10/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱۰

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹۵

ارتفاع(متر)

۲۸

سایز (اینچ)

۴

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۱۵/۳

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱۵

ارتفاع(متر)

۴۰

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۶۵

سایز (اینچ)

۳

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM 15/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۱۰۰

ارتفاع(متر)

۳۵

سایز (اینچ)

۴

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM 20/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲۰

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۱۱۰

ارتفاع(متر)

۴۰

سایز (اینچ)

۴

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM 3/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

3

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

25

ارتفاع(متر)

14

سایز (اینچ)

2

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM 4/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

4

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

23

سایز (اینچ)

2

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۵.۵/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۵.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

38

ارتفاع(متر)

۳۴

سایز (اینچ)

2

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۵.۵/۳

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۵.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۸

ارتفاع(متر)

۱۸

سایز (اینچ)

۳

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۷.۵/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۷.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۴۰

ارتفاع(متر)

۴۰

سایز (اینچ)

2

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۷.۵/۳

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۷.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۴۶

ارتفاع(متر)

۲۸

سایز (اینچ)

۳

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ “BCM ۷.۵/۴

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۷.۵

ارتفاع(متر)

۱۷

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹۰

سایز (اینچ)

۴

Brand

بهارپمپ