نمایش 1–18 از 27 نتیجه

فروشگاه

پمپ آب اسپا مدل Prisma 15-۲

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۰.۳۳

ارتفاع (متر)

۲۱

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳.۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 15-3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۰.۵

ارتفاع (متر)

۳۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳.۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 15-۴

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۰.۷۵

ارتفاع (متر)

۴۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳.۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 15-۵

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱

ارتفاع (متر)

۵۱

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳.۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۲۵-۲

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۰.۷۵

ارتفاع (متر)

۲۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۷.۲

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۲۵-۳

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱

ارتفاع (متر)

۳۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۷.۲

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۲۵-۴

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۲

ارتفاع (متر)

۴۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۷.۲

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۲۵-۵

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۵

ارتفاع (متر)

۵۶

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۷.۲

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۲۵-۶

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

ارتفاع (متر)

۷۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۷.۲

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۳5-3N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱

ارتفاع (متر)

۴۱

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۳5-۴N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۵

ارتفاع (متر)

۵۴

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۳5-۵N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

ارتفاع (متر)

۶۸

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۳5-۵N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

ارتفاع (متر)

۶۸

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹

ولتاژ (V)

۳۸۰

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma ۳5-۶N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۳

ارتفاع (متر)

۸۱

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۹

ولتاژ (V)

۳۸۰

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 45-3N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

1.5

ارتفاع (متر)

37

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

15

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 45-۴N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

ارتفاع (متر)

۴۸

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

15

ولتاژ (V)

220

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 45-۴N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

ارتفاع (متر)

۴۸

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

15

ولتاژ (V)

۳۸۰

Brand

اسپا

پمپ آب اسپا مدل Prisma 45-۵N

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۳

ارتفاع (متر)

۶۱

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

15

ولتاژ (V)

۳۸۰

Brand

اسپا